لوازم یدکی مربوط به گانهای پاشش الکترواستاتی واگنر مدل C4

انژکتور مکش رنگ پودری واگنر

انواع نازل و الکترود گانهای جدید واگنر مدل X1

انواع نازلهای گردپاش پودری الکترواستاتیک واگنر  C4

High Voltage گانهای واگنر الکترواستاتیک X1

انواع بوردهای مربوط به تجهیزات پاشش رنگ الکترو استاتیک واگنر مدل SPRINT EX

نازلهای جدید پاشش رنگ واگنر آلمان در چهار جهت اصلی