تجهیزات فرآیند انتقال 

بخش دستگاههای انتقال شامل پمپهای دیافراگمی پنوماتیکی (AODD)، پمپهای دیافراگمی الکتریکی (EODD)، پمپهای پیستونی، تجهیزات نظافتی پرفشار برای انواع مواد با ویسکوزیتی کم تا زیاد، جهت انواع کاربردهای صنعتی.

دسته بندی