کارمند بخش بازرگانی خارجی

شرایط:

 • حداکثر سن ۳۰ سال
 • تسلط کامل به زبان انگلیسی
 • ترجیحا خانم
 • مسلط به قوانین بازرگانی و مدارک ترخیص و آشنا به امور اعتبارات اسنادی
 • مسلط به MICROSOFT OFFICE
 • متعهد به کار تیمی و دارای توانایی کار با بخشهای مختلف
 • آشنا به نحوه کنترل انبار و بازیابی گزارشات کلیدی
 • حداقل سه سال سابقه کار مرتبط

حسابدار آشنا به امور پروژه‎ها

شرایط:

 • حداکثر سن ۳۰ سال
 • آشنایی مناسب به زبان انگلیسی
 • ترجیحا آشنا به سیستم نرم افزار راهکاران
 • مسلط به MICROSOFT OFFICE
 • متعهد به کار تیمی و دارای توانایی کار با بخشهای مختلف
 • حداقل سه سال سابقه کار مفید

 job24@poshkar.com