مدیریت اجرایی و امور پروژه ها

فرد مورد نظر در این جایگاه مستقیماً با مدیر عامل کار خواهد کرد و مسائل اداره کسب و کار(Business Unit) پروژه‎ها می‎باشد که باید واحدهای پیشنهادات، رباتیک ، اجرایی و خدمات فنی و مدیران پروژه‎ها را مدیریت کند. تسلط کامل به فروش پروژه، تهیه پیشنهادات، مسایل مالی و اجرایی پروژه و کار با طرفهای خارجی در سوابق اجرایی و کاری فرد الزامی است.

شرایط دیگر:

 • حداکثر سن 45 سال
 • تسلط کامل به زبان انگلیسی
 • توانایی اداره تیم های اجرایی و مدیریت و انتخاب پیمانکاران
 • حداقل 10 سال سابقه کار مرتبط

مدیر بخش رباتیک و اتوماسیون

فرد مورد نظر به مدیریت اجرایی پروژه ها گزارش خواهد داد. این فرد باید تیم رباتیک و اتوماسیون که شامل کارشناسان فروش و فنی رباتیک و اتوماسیون هستند را مدیریت کند. تهیه پیشنهادات و راهکارهای رباتیک، افزایش توان داخلی برای برنامه نویسی و اجرای پروژه های اتوماسیون و رباتیک، آموزشی و افزایش توان فنی در حوزه Application های رباتیک از جمله پاشش رنگ، سیلرو PVC ، جوشکاری و …

سایر شرایط:

 • حداکثر سن ۴۰ سال
 • تسلط کامل به زبان انگلیسی
 • فعال و توانایی کار فروش و فنی و تهیه پیشنهادات مرتبط
 • توانایی اداره تیم فنی و اجرایی
 • حداکثر ۵ سال سابقه کار در زمینه مرتبط

کارشناس رباتیک و اتوماسیون

شرایط:

 • حداکثر سن 35 سال
 • آشنایی کامل به زبان انگلیسی
 • متخصص در امور رباتیک یا اتوماسیون صنعتی
 • حداقل 5 سال سابقه کار عملی با رباتهای صنعتی

 job22@poshkar.com