جاروی مکانیزه  70/20 KM
جاروی مکانیزه  70/20 KM

جاروی مکانیزه 70/20 KM

Mechanized sweeper C 70/20 KM