واترجت آب گرم 8/18 HDS
واترجت آب گرم 8/18 HDS

واترجت آب گرم 8/18 HDS

Hot water jet C 8/18-4 HDS
ویژگی محصول
کالس فشرده
دارای توانمندیهای مختلف و جامع