واترجت آب گرم  10/20 HDS
واترجت آب گرم  10/20 HDS

واترجت آب گرم 10/20 HDS

Hot water jet M 10/20-4 HDS
ویژگی محصول
قدرتمندترین واترجت آب گرم