پروژه‌‌ کلید در دست (EPC Turnkey) سالن رنگ
customer
طراحی، مهندسی، ساخت، تأمین و نصب و راه اندازی ربات های پاشش رنگ آستر و رویه خودرو با همکاری شرکت ABB آمریکا و Sames فرانسه
معرفی پروژه
ربات های رنگ آمیزی ABB
تجهیزات و Application های پاشش رنگ Sames
تعداد ربات:
2 مجموعه بابت رنگ آستر
4 مجموعه بابت رنگ رویه پوشش اولیه
3 مجموعه بابت رنگ رویه پوشش نهایی
مشخصات پروژه
کارفرما : شرکت بهمن موتور
محل پروژه : تهران
خدمات پروژه : -
اتمام پروژه : 1383