1

کابینهای پاشش رنگ صنایع عمومی و خودرو

2

سیستمهای رباتیک و اتوماتیک

3

خطوط پاشش رنگ مایع

4

خطوط شستشو و آماده سازی سطوح PT-ED

5

خطوط پاشش رنگ پودری

6

خطوط پاشش رنگ الکترواستاتیک