دستگاه دمنده یخ IB 15/120
دستگاه دمنده یخ IB 15/120

دستگاه دمنده یخ IB 15/120

Ice blower IB 15/120