جاروی مکانیزه KM 70/20 C
جاروی مکانیزه KM 70/20 C

جاروی مکانیزه KM 70/20 C

Mechanized sweeper KM 70/20 C