سیستم انتقال بدنه پروژه بهمن موتور
customer

سیستم انتقال بدنه پروژه بهمن موتور تهران  سال 1385

 

 

معرفی پروژه
مشخصات پروژه
کارفرما : بهمن موتور
محل پروژه : تهران
خدمات پروژه : سیستم انتقال بدنه پروژه بهمن موتور
اتمام پروژه : 1385