سیستم انتقال بدنه یک پارچه EMS پروژه بهمن موتور
customer
سیستم انتقال بدنه یک پارچه EMS پروژه بهمن موتور 
معرفی پروژه
مشخصات پروژه
کارفرما : بهمن موتور
محل پروژه : تهران
خدمات پروژه : سیستم انتقال بدنه یک پارچه EMS
اتمام پروژه : 1385