خطوط انتقال بدنه خط رنگ شرکت بن رو
customer
خطوط انتقال بدنه خط رنگ شرکت بن رو  ساوه سال 1383
معرفی پروژه
خطوط انتقال بدنه خط رنگ شرکت بن رو  ساوه سال 1383
مشخصات پروژه
کارفرما : شرکت بن رو
محل پروژه : ساوه
خدمات پروژه : خطوط انتقال بدنه خط رنگ شرکت بن رو
اتمام پروژه : 1383