سیستم آماده سازی و انتقال رنگ پروژه بن رو   سال 1383 PMR
customer
سیستم آماده سازی و انتقال رنگ پروژه بن رو   سال 1383 PMR
معرفی پروژه
مشخصات پروژه
کارفرما : بن رو
محل پروژه : ساوه
خدمات پروژه : سیستم آماده سازی و انتقال رنگ
اتمام پروژه : 1383