پروژه بن رو سیستم کنترل و فرمان  خط رنگ و هواساز سالن
customer
پروژه بن رو سیستم کنترل و فرمان  خط رنگ و هواساز سالن  - سال 1382 ساوه
معرفی پروژه
مشخصات پروژه
کارفرما : بن رو
محل پروژه : ساوه
خدمات پروژه : پروژه بن رو سیستم کنترل و فرمان خط رنگ و هواساز سالن
اتمام پروژه : 1383