سیستم فرمان و کنترل خط رنگ سایپا
customer
تاریخ  1390-1391سیستم فرمان و کنترل خط رنگ سایپا -تهران
معرفی پروژه
مشخصات پروژه
کارفرما : سایپا
محل پروژه : تهران
خدمات پروژه : سیستم فرمان و کنترل خط رنگ سایپا
اتمام پروژه : 1390-1391