پروژه خط رباتیک سایپا
customer
پروژه خط رباتیک سایپا
معرفی پروژه
مشخصات پروژه
کارفرما : سایپا
محل پروژه : تهران
خدمات پروژه : پروژه خط رباتیک سایپا
اتمام پروژه : 1390-1391