پروژه خط رنگ رباتیک سایپا
customer
معرفی پروژه
مشخصات پروژه
کارفرما : سایپا
محل پروژه : تهران
خدمات پروژه : پروژه خط رنگ رباتیک سایپا
اتمام پروژه : 1390-1391