سیستم کنترل و فرمان هواساز  رنگ بهمن موتور
customer
پروژه بهمن موتور - سیستم کنترل و فرمان هواساز  رنگ -سال 1385 تهران
معرفی پروژه
مشخصات پروژه
کارفرما : بهمن موتور
محل پروژه : تهران
خدمات پروژه : سیستم کنترل و فرمان هواساز رنگ بهمن موتور
اتمام پروژه : 1385